Inloggen leden

Log hier in

Algemene agenda

14-03-2025 20:00 uurToneeluitvoering
15-03-2025 20:00 uurToneeluitvoering
21-03-2025 20:00 uurToneeluitvoering
22-03-2025 20:00 uurToneeluitvoering
23-03-2025 20:00 uurToneeluitvoering

Uitgelicht nieuwsitem

ALGEMENE VOORWAARDEN CONCORDIA ALBERGEN

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle onderdelen en activiteiten van Muziek- Zang- en Toneelvereniging Concordia Refterstraat 3 7665 AB Albergen

Artikel 2: Gebruik instrumenten

2.1: Muziekvereniging Concordia stelt indien voorradig gratis een muziekinstrument aan haar leden te beschikking. Het instrument blijft eigendom van Concordia.

2.2: Het lid zal het instrument met de nodige zorgvuldigheid hanteren en bespelen en is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van het instrument. Groot onderhoud aan het instrument is voor rekening van Concordia en gebeurt alleen op indicatie van de door het bestuur aangestelde instrumentenbeheerder.

2.3 Het instrument is via Concordia is verzekerd voor beschadiging en verlies, echter wanneer er sprake is van schade aan het instrument door onzorgvuldig gebruik, dan komt dit voor rekening van het lid.

2.4 Het is leden niet toegestaan het instrument van Concordia zonder toestemming van het bestuur bij andere optredens te gebruiken dan dat van Concordia. Het lid is ook na toestemming van het bestuur verantwoordelijk voor het instrument.

Artikel 3. Gebruik kleding en overige

3.1: Zodra een lid voldoende vaardigheid bezit om aan openbare optredens deel te nemen wordt door Concordia kleding verstrekt in bruikleen, dit geldt voor alle onderdelen van de vereniging. De kleding blijft eigendom van Concordia.

3.2 Bij opzegging van het lidmaatschap dient binnen 2 weken het Instrument (schoongemaakt), bladmuziek, standaard en kleding (gestoomd) met toebehoren ingeleverd te worden.

3.3 Indien na opzegging lidmaatschap eigendommen van Concordia of een van haar onderdelen niet ingeleverd worden, zal indien ook bij navraag dit niet gebeurd, de kosten verhaald worden op betreffend lid,

Artikel 4. Opzegging lidmaatschap

4.1: De opzegging van het lidmaatschap van een van de onderdelen van Concordia dient minimaal 1 maand voor ingang van het volgende kwartaal schriftelijk te gebeuren, daarna is contributie over het gehele kwartaal verschuldigd.

Artikel 5. Muzieklessen via Kaliber kunstenschool

5.1 Concordia Albergen is voor het muziekonderwijs een samenwerkingsverband aangegaan met Kaliber kunstenschool. Voor het muziekonderwijs dat bij Kaliber gevolgd wordt via Concordia zijn de algemene voorwaarden van Kaliber van toepassing. Zie hiervoor de website: www.kaliberkunstenschool.nl/algemene-voorwaarden

Artikel 6: Vrijwilligersbeleid

6.1 Om het voortbestaan van Concordia met al haar onderdelen op het huidige (organisatorische) niveau te kunnen continueren, is vrijwilligersinzet door haar leden een absolute must. Daarnaast vindt Concordia de hierbij ontstane betrokkenheid van leden en ouders van jeugdleden een belangrijk element om de bewustwording en betrokkenheid met de vereniging te versterken en alle taken beter te verdelen. Het beleid is niet vrijblijvend, er wordt gerekend op ieders bijdrage in het vrijwilligerswerk, hierbij verwachten wij van alle leden een actieve bijdrage in onder andere, inzet voor de school en volksfeesten, inzet voor de papierinzameling, donateursacties, sponsoracties, activiteiten en evenementen voorbereiding en organisatie, bardienst, commissies, e.d.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1. Concordia is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten, leden en bezoekers.

7.2. Concordia is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade, zowel direct als indirect, noch voor gevolgschade als gevolg van deelname aan een of meerdere activiteiten verzorgd door Concordia.

7.3. De door de cursist of leden geleende instrumenten bij Muziekvereniging Concordia , zijn op de algemene instrumenten polis van de vereniging meeverzekerd voor brand, storm, inbraak, vandalisme, waterschade en overige gevaren.

7.4 De gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben een vrijwilligersverzekering afgesloten voor alle vrijwilligers in de gemeente. Is er schade ontstaan tijdens het vrijwilligerswerk? Vraag dan eerst bij uw eigen verzekering of de schade vergoedt wordt. Als uw verzekeraar de schade niet vergoedt, vult u het schadeformulier van de gemeente in. Zorg zelf voor een WA-verzekering.

 Artikel 8: Publiciteit

8.1. Concordia gebruikt beeld- en geluidopnamen van leerlingen en leden voor publicitaire doeleinden. Door deelname aan activiteiten van Concordia of een van haar onderdelen, in de breedste zin van het woord, worden cursisten, leden en/of zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) geacht toestemming te hebben verleend voor gebruik van tijdens deze activiteiten gemaakt beeldmateriaal bestemd voor publiciteit, tenzij de cursist of lid uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aangegeven daartegen bezwaar te maken.

Concordia mag foto’s, beeld- en geluidsopnamen e.d. van activiteiten gebruiken voor publicatie en PR-doeleinden zonder de betreffende personen of diens ouder/verzorger hiervan in kennis te stellen.

Artikel 9: Persoonsgegevens

9.1. Concordia verwerkt persoonsgegevens binnen de kaders van de Wet bescherming persoonsgegevens en gebruikt deze gegevens enkel voor doeleinden binnen de eigen organisatie. Persoonsgegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.

9.2. De cursist, leden, donateurs en sponsoren heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens.

Artikel 10: Overige bepalingen

10.1. In gevallen waarin de Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van Concordia.

10.2. Concordia heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Telkens is de laatste versie van de algemene voorwaarden te vinden op de website van Concordia Albergen (www.concordia-albergen.nl) en kan worden geraadpleegd, van toepassing.

10.3. Rechten Het bestuur van Concordia kan besluiten de toegang tot de lessen of het lidmaatschap te ontzeggen, of op te schorten, of te beëindigen, bijvoorbeeld bij het niet tijdig betalen van lesgeld, contributies of bij wangedrag. Het bestuur behoudt zich het recht voor om tot wijziging van de informatie in brochures en op de website over te gaan. In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur gehoord hebbende de betrokken partijen.

Artikel 11; Akkoord verklaring met inhoud en voorwaarden van de algemene voorwaarden

11.1 Op een van de volgende wijze vindt de akkoord verklaring plaats met de inhoud en voorwaarden van de algemene voorwaarden.

1 Door het lidmaatschap van een van de onderdelen en de contributie die het lid betaald

geeft het lid automatisch aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

2 Door aanmelding via onze website verklaart de cursist, lid of diens ouder/verzorger zich

akkoord met deze algemene voorwaarden.